วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดในอยุธยาที่น่าไปเที่ยวมีกี่วัด แนะนำวัดน่าเที่ยว

พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หนีไม่พ้น พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าไปสักครั้ง แถมสถานที่สำคัญทั้งหลายก็อยู่ไม่ไกลกัน วัดในอยุธยามีกี่วัด

เพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ได้ยากอย่างที่คิดแถมเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับในวันเดียวก็ยังได้ แต่ละหลังก็สวยใหญ่อลังการ ลองไปดูด้วยตาคุณเองสักครั้ง

วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดในอยุธยามีกี่วัด

สร้างขึ้นในช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในสมัยอยุธยา หรือที่รู้จักกันในนามพระเจ้าอู่ทองผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. 1900 พระเจ้าอู่ทองทรงพระกรุณาโปรดให้ขุดพระศพของเจ้าแก้วและเจ้าไท โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามขึ้นชื่อว่า วัดป่าแก้ว สำหรับพระราชทานเมรุเผาศพด้วยอหิวาตกโรค พระรัตนตรัยแห่งศรีลังกา พระสงฆ์องค์นี้สังกัดนิกายมหาเถระ 

เป็นที่นับถือของชาวอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงเปิดทางให้มีผู้มาอุปสมบทและศึกษาที่สำนักสงฆ์ปากแก้วมากขึ้น ทรงดำรงตำแหน่งสังฆราชฝ่ายขวาร่วมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นที่พักพระสงฆ์ในคณะปะแก้วซึ่งมีวรรณรัตน์เป็นประธาน ของคณะสงฆ์. จึงได้ชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทกรมผาแก้ว

ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา ไม่ว่าใครมา ก็ต้องมาสักการะพระพุทธชัยมงคลในอุโบสถและพระพุทธไสยาสน์ในพระอุโบสถ นี่น่าจะเป็นประเด็นหลักที่นี่

วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุสร้างเสร็จในสมัยพระราเมศวร ราชวงศ์อู่ทอง เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยอยุธยา ในฐานะที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์กลางของเมืองที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเศียรของพระพุทธเจ้าหน้าพิหารขนาดเล็ก ทุกคนที่เห็นเขาปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ต่างตกตะลึงและต้องไปสักครั้งเพื่อดูให้เห็นกับตา

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้กลางพระนคร ดูแลอย่างดีเสมอมา จนกรุงแตกเป็นครั้งที่ 2 มาเยือนครั้งนี้ คุณได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน

เรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่า อุโบสถของวัดเคยเป็นที่ซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐาน ครั้งนั้นได้รับผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเฑียรราชาลาผนวช ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ.ศ. 2104 ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเอง ได้มีพระบรมราชโองการให้เอาสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษ ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลป์ พ.ศ. 2135

วัดราชบูรณะ - วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในพื้นที่และสถานที่เดิมในสมัยบรมราชธิราชที่ 2 ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านครอินท์ พ่อ

ในสมัยพระอินทร์ หรือ เจ้านครอินทร์ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรพรรดิหมิง ผู้ดำเนินนโยบายเปิดการค้ากับจีน อยุธยาเมืองที่ต่ำต้อยเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมืองท่าการค้า ตลาดกลางการค้ากับจีน

ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา ไม่ว่าใครมา ก็ต้องมาสักการะพระพุทธชัยมงคลในอุโบสถและพระพุทธไสยาสน์ในพระอุโบสถ นี่น่าจะเป็นประเด็นหลักที่นี่

วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในรัชสมัยของบรมราชธิราชที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังฉาวโฉ่ขุดกรุพระปรางค์อย่างผิดกฎหมาย ใครสนใจประวัติศาสตร์ก็สามารถชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นได้ในเมือง

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ เดิมเป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณสมัยอยุธยา จุดที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมคือพระเจดีย์ขนาดใหญ่และวิจิตรงดงาม 3 องค์ ซึ่งตั้งเรียงรายเป็นลักษณะเส้นสาย

วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวังที่พระภิกษุไม่จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ

วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม ราชวงศ์ปราสาททอง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาแต่โบราณกาล ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ต้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระราชมารดา จุดเด่นของวัดนี้คือระเบียงโค้งที่เชื่อมต่อเมรุแต่ละแห่ง เนื่องจากเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและงานสวยริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นที่นิยมของผู้คนมาก รวมทั้งชาวบ้านเอง